Brancheorganisaties Zorg
X

Nieuws

De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten

31 mei 2016

Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland bundelen krachten

in landelijk programma

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens een bijeenkomst op 31 mei deelden brancheorganisaties en zorgprofessionals de eerste resultaten en werd op spectaculaire wijze de site www.dezorgbrandveilig.nl gelanceerd. Lees verder

Consultatie Zorgbrede Governancecode 

24 mei 2016
De zorg is voortdurend in verandering. Dat geldt ook voor de kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en de governance in zorgorganisaties.

De brancheorganisaties in de zorg willen de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. Daarom hebben de brancheorganisaties besloten tot een herijking en vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode. Voor juli 2016 worden de leden van de brancheorganisaties, deskundigen en externe stakeholders geconsulteerd. Deze conceptcode wordt na de consultatie bijgesteld en in het najaar van 2016 ter goedkeuring voorgelegd in de algemene ledenvergaderingen van de brancheorganisaties. Lees verder

Download de consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode  2017

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg

Maandag 1 februari 2016 is er een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over declaraties in de zorg. Aanleiding van dit Rondetafelgesprek is het verzoek van RTL Nieuws om inzage in de declaraties van zorgbestuurders. Tweede Kamerleden willen inzicht in de overwegingen die de reacties op het RTL verzoek hebben bepaald. De BoZ is voor dit gesprek uitgenodigd. 

Download de position paper die de BoZ heeft ingebracht.

Yvonne van Rooy nieuwe voorzitter BoZ

4 januari 2016
Mevrouw mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy, is sinds 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Yvonne van Rooy is tevens voorzitter van de NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze is de opvolgster van Jacobine Geel die als voorzitter van GGZ Nederland de afgelopen twee jaar het BoZ-voorzitterschap heeft vervuld.

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

3 december 2015
De besturen van de brancheorganisaties in de zorg hebben besloten om de Zorgbrede Governancecode te herijken en stevig te vernieuwen. Transparantie en bijdragen aan  maatschappelijk vertrouwen zijn daarbij leidende principes.

In dit verband hebben zij ook gesproken over de verantwoording van declaraties van bestuurders en toezichthouders. Declaraties dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Om dit te concretiseren wordt een specifieke regeling opgenomen in de nieuwe Zorgbrede Governancecode.
De kern van de nieuwe regeling is dat onkostenvergoedingen aan bestuurders altijd plaatsvinden volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld beleid. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.

Advies aan de leden
Zorginstellingen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissing of zij ook de declaraties uit het verleden en in de toekomst openbaar maken.
De brancheorganisaties adviseren hun leden om al in de geest van de nieuwe regeling het jaarverslag 2015 op te stellen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

10 september 2015
Op 29 september 2015 vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en de VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben tijdens de schriftelijke fase van de behandeling van het wetsvoorstel verschillende malen de aandacht van de Eerste Kamer gevraagd voor vragen en bedenkingen bij dit het wetsvoorstel.
In een brief heeft de BoZ de Eerste Kamerleden verzocht de vragen en bedenkingen te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. 

Ter volledigheid zijn alle brieven die de brancheorganisaties naar aanleiding van deze wet hebben geschreven bij dit bericht bijgevoegd.

Download de brief d.d. 10.09.15 aan de Eerste Kamer. Plus de bijlage

Download de brief d.d. 21.04.15 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 19.01.15 aan de Eerste Kamer
Download de consultatiereactie uitvoeringsbesluit Wkkgz  d.d. 12.09.14
Download de brief d.d. 04.09.14 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 20.09.13 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 11.06.13 aan de Tweede Kamer

_____________

Visie brancheorganisaties in de zorg over de toekomst van ons pensioen 

7 mei 2015
De brancheorganisaties in de zorg hebben op 19 februari 2015 een conferentie georganiseerd over de toekomst van het pensioen.
Op 7 mei hebben zij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een notitie met een aantal richtinggevende uitspraken geïnformeerd over de uitkomsten van deze conferentie. 

Download de brief aan staatssecretaris Klijnsma
Download de visie van de brancheorganisaties op de toekomst van het pensioen

_____________

Rondetafelgesprek Governance

5 maart 2015

Op 5 maart 2015 heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over Governance in de zorg. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft namens de Brancheorganisaties zorg (BoZ) het woord gevoerd over de visie van de brancheorganisaties op de kabinetsvoornemens over Governance in de zorg. Het is goed dat de minister niet kiest voor een apart wetsvoorstel Goed Bestuur in de zorg en de code als veldnorm versterkt. 

Lees de position paper voor de complete inzet van de BoZ.

_____________

Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken

1 februari 2015
Een omslag van regelgericht naar risicogericht werken. Dat is het doel van het landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ dat op dit moment ter hand wordt genomen. Om de brandveiligheid te verbeteren, willen zorgorganisaties niet alleen de wettelijke voorschriften volgen, maar vooral ook investeren in een veiligheidscultuur.
Risicogericht werken betekent dat zorgorganisaties aandacht hebben voor zowel de ‘harde’ kant van brandveiligheid - gericht op gebouwen, installaties en procedures - als de ‘zachte’ kant. Hierbij gaat het erom dat medewerkers en cliënten zich bewust zijn van mogelijke risico’s en dat zij hier in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk naar handelen. Om enkele voorbeelden te noemen: het vrijhouden van mogelijke vluchtroutes en het bespreekbaar maken (en reguleren) van rookgedrag.

_____________

Initiatief van de BoZ-partijen

‘Naar een betere betere brandveiligheid in de zorg’ bestaat uit verschillende onderdelen, van het zoeken naar nieuwe methoden tot het uitwisselen van informatie. Het programma is gezamenlijk een initiatief van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Zij hebben daarvoor subsidie gekregen van het ministerie van VWS. Het programma duurt ruim drie jaar en heeft een looptijd van 2014 tot 2017. De eerste concrete resultaten worden verwacht halverwege 2015.

_____________

Brief Administratieve lasten Wkkgz

19 januari 2015
Op 27 januari 2015 kan de Eerste Kamer inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De minister van VWS heeft in haar brief van 27 november 2014 de Eerste Kamer geïnformeerd over de regeldrukgevolgen van de Wkkgz op basis van rapporten van Actal en Sira.
De brancheorganisaties in de zorg schrijven in een brief dat zij willen voorkomen dat er nieuwe regeldruk ontstaat en sluiten zich aan bij het advies van Actal om de proportionaliteit van de uitbreiding van de verplichtingen opnieuw te bezien.
De BoZ constateert dat genoemde rapporten in algemene zin een betrouwbaar beeld geven van de regeldrukgevolgen voor zorgaanbieders, maar dat op enkele belangrijke punten aanvulling nodig is.

Download de brief van BoZ aan de Eerste Kamer

ActiZ, organisatie van zorgondernemers GGZ Nederland Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland